םכתרבחמל האבה הלבטה תא וקיתעה
:םירישה ןמ ןוכנה טפשמה טוטיצ ךות התוא ומילשהו

"דלונ ריש ךיא"

.ןפג ןתנוהיל

"יריש רפס"

.לחרל

 
 

תבאוכ תשאונ יתחרצש תוחירצ
ןדבאו הקוצמ תועשב

הריצי-ילבח

הצוחה אצוי ךכ רחא


רישה תפישח
להקל

םיחמש םלוכו

 

רישה שגפמ תואצות
םיארוקה להק םע

הנוכנה הבושתה תלבקל וצחל

?רתוי אורקל םכל םיענ ריש הזיא .2


לחר
ןפג

אשונה ותואב םיקסוע םירישה ינש
האירקל רתוי םיענ דחא ריש תאז לכבו
?עודמ ןיבהל הסננ


?באכהו ישוקה רואיתל לחר תשמתשמ םילימ המכב .3

4

7
6

?באכהו ישוקה רואיתל ןפג שמתשמ םילימ המכב .4
1
4
2
?רוביצל תישיאה הפישחה תא לחר תאטבמ תורוש המכב וקדב .5
2
4
1
?הפישחה תא ןפג אטבמ םילימ המכב וקדב .6
3
1
4
?לחר לש רישל רוביצה סחייתמ ךיא וקדב .7
"שאב יב םותחה ףשחנ"
"תבבלמ םיריש תזורחמל ויה"
"ששמת החונמב לכ די"
?ןפג לש רישל רוביצה סחייתמ ךיא וקדב .8
"קונית ומכ"
"יפוי הזיא"
"םיחמש םלוכ"

?לחר לצא םיארוקה להק תבוגת יהמ .9
 
ררושמה תשגרהל דוגינב
ררושמה תשגרהל ליבקמב

ררושמה תושגר ןיב רעפ םייק ןפג לש ורישב םאה .10
?םיארוקה להק תובוגתל

ןכ

אל

:וניארש האוושהה תא םכסנ
תררושמה תושגר ןיב רעפה לע השגדה הנשי לחר לש הרישב
.םיארוקה להק תובוגתל

ררושמה תושגר ןיב רעפה לע שגד ןיא ןפג לש ורישב
.םיארוקה להק תובוגתל

ללוכה רישה תריצי ךילהת תא ראתמ "דלונ ריש ךיא"
.דחי םג החמשה תאו באכה תא
תגצומ הניא ללכ החמשה לחר לש הרישב תאז תמועל
.הניבמ וניא םיארוקה רוביצ רשאכ הבאכו תררושמה יישק אלא
: לש רישה וז האוושה רואל
(הנוכנה הבושתה תא ןמס)

לחר
ןפג


.האירקל רתוי םיענ


אבה ףדל

ישאר טירפתל