: תייחנהב
םיבשחמל הרומ - ןמרה תיריא
תורפסל הרומ - חרפי רמת
תורפסל הרומ - רלס'צ הרימ

הרומל תדחוימ הדות
םיובלא הנוי
רתאה תנכה ךלהמב ונל הרזעש


:אשונה
.םיארוקה רוביצל ותפישחו ריש תריצי ךילהת

,ריכהל וצרתש ונבשח
.רישה תריצי ךילהת תא
,תורפסב רתא םכליבשב ונכה ןכל
,תולקב אשונה תא דומלל ולכותש ידכ
,ושידקת םכנמזמ עגר םאו
.וחיוורת וליפאו ונהית ילוא
,המלתשה העקשההש םיווקמ
.החלצהב הז לחאל רתונש המו

:דומילה רדס והזו

 יתורפס גשומב וא הלימב ולקתת םא
דומילה ךלהמב םירורב יתלב
.םודאב וא לוחכב תנמוסמה הלימה לע וצחל
BACK רותפכה לע וצחל הרזחל

אבה ףדל

תורפס רתאל

םיננרל

ת"ימא תשרל